Terug

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure www.streetsurfshop.eu

Klik hier om dit document te downloaden of te openen als PDF

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze dienstverlening. Wij vragen u vriendelijk om uw klacht kenbaar te maken aan onze afdeling klantcontact.

Dat kan telefonisch, per e-mail of per reguliere post.

Onze gegevens:

De Streetsurfshop
Oude Graafseweg 96, 6543 PT Nijmegen
Telefoon: 024-3731361
E-mail: [email protected]

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen sturen wij u hiervan een bevestiging. De medewerkers van onze afdeling klantcontact zullen uw klacht in behandeling nemen en proberen hem naar ieders tevredenheid, en binnen 14 dagen, op te lossen. Mocht er voor het behandelen van de klacht meer tijd nodig zijn, dan zullen wij u hier tijdig over informeren.

Mocht u er geen prijs op stellen dat wij uw klacht zelf in behandeling nemen, dan kunt u contact op nemen met Stichting Webshop Keurmerk waar de Streetsurfshop bij is aangesloten. Is de klacht door hun bemiddeling nog steeds niet opgelost, dan heeft u nog de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Streetsurfshop en de consument waarop onze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de Streetsurfshop over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de Streetsurfshop worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de Streetsurfshop heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de Streetsurfshop aan deze keuze gebonden. Wanneer de Streetsurfshop dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de Streetsurfshop schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de Streetsurfshop de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de Streetsurfshop gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de Streetsurfshop surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Branchegarantie

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de Streetsurfshop overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de Streetsurfshop meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Streetsurfshop 9.2 / 10 - 2427 Reviews @ Feedback Company